" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0">" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0">" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0">

CÔNG TY CỔ PHẦN VITEK

KCN Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Tel: 02203.771.838

Email: sales@vitekinox.com